XIV. godišnje savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima

Za savjetovanje se možete prijaviti na stranici Društva www.hdap-alai.hr
Kotizacija za članove HDAP-a je 350,00 kn, a za ostale sudionike 400,00 kn.
Program:
8.30-9.00, Regsitracija sudionika
9.00-9.30, Otvaranje Savjetovanja i pozdravni govori
9.30-10.00, Igor Gliha, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Implementacija Direktive 2011/77/EU o produljenju trajanja zaštite autorskog i srodnih prava
10.00-10.30, Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Određivanje tarifa i rješavanje sporova u kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava
10.30-11.00, Slobodan Marković, Pravni fakultet Sveučilišta u Beogradu, Pravna priroda autorske naknade u sistemu kolektivnog ostvarivanja prava
11.00-11.30, Stanka za kavu
11.30-12.00, Ivana Kunda, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Nadležnost za povrede autorskog i srodnih prava na internetu
12-00-13.30, Okrugli stol, Privatnost autorskog prava i javni interes, panelisti: Igor Gliba, Romana Matanovac Vučković, Tajana Tomić (Državni zavod za intelektualno vlasništvo)
13.30-14.45, Stanka za ručak
14.45-15.15, Ivana Gustin, ZAPRAF, (Ne)učinkovita zaštita prava na internetu - recentna međunarodna sudska rješenja
15.15-16.30, Radionica, Draženka Deladio, Gorana Aralica Martinović, Visoki trgovački sud RH, Zahtjevi povodom povrede autorskog prava
16.30-17.30, Zaključci