Upitnik EK vezan uz Javno savjetovanje o modernizaciji pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima u EU

Europska komisija objavila je Upitnik  vezano za Javno savjetovanje o modernizaciji pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima u EU (revizija Uredbe (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima – Uredba o dostavi pismena i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima – Uredba o izvođenju dokaza),  čiji je cilj poduprijeti prikupljanje informacija o praktičnoj primjeni odredaba Uredbe o dostavi i Uredbe o izvođenju dokaza kao postojećeg pravnog okvira za prekograničnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima te o njihovoj mogućoj primjeni. 

Navedeni Upitnik se ispunjava online, dostupan je na hrvatskom jeziku, a na  Upitnik  je moguće odgovoriti na hrvatskom jeziku. Iako  Upitnik  nije obavezan za ispunjavanje i radi se o javnom savjetovanju, mogu ga ispuniti svi zainteresirani. Ciljane skupine za ispunjavanje Upitnika su pravni stručnjaci, predstavnička udruženja na razini EU i na nacionalnoj razini, tijela javne vlasti, IGO,NGO, istraživačke i akademske i savjetodavne ustanove, građani i poslovni subjekti koje se  pri ispunjavanju Upitnika legitimiraju u uvodnom dijelu Informacije o ispitaniku. Sadržajno Upitnik se sastoji od šest dijelova: Informacije o ispitaniku, Razlozi za djelovanje, Digitalizacija, Načini neposrednog pružanja pravne pomoći, Zaštita prava na obranu, Područje primjene instrumenata  o dostavi pismena  i izvođenju dokaza, Minimalni standardi postupovnog prava u drugim područjima osim dostave pismena i izvođenja dokaza te Druge primjedbe. 

Što se tiče samih pitanja, radi se praktičnim pitanjima, za veliku većinu pitanja su ponuđeni odgovori, a kod nekih  pitanja  predviđene su i rubrike za pojašnjenja, s tim u vezi prosljeđujemo Upitnik na linku: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/642103ea-ad9a-475d-a9ae-8a742808286b?draftid=a425284e-d846-4eef-a2b1-de1d6d89a19a&surveylanguage=HR

Poziv za Javno savjetovanje o modernizaciji pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima u EU otvoren je do 02.03.2018.