Upis u Imenik

PODACI POTREBNI ZA UPIS ODVJETNIČKIM VJEŽBENICIMA, KOJI SE NAKON STEČENIH UVJETA UPISUJU U IMENIK ODVJETNIKA

1. Zahtjev za upis (vlastoručno potpisan)

2. Dvije fotografije (veličine 3,5 x 4,5 cm, muški kandidati s kravatom)

3. Životopis (vlastoručno potpisan)

4. “Upitnik” (obrazac se preuzima na dnu stranice)

5. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika, ne starija od 6 mjeseci)

6. Svjedodžba o položenom pravosudnom ispitu (od 8. 10.1991.g. priznaje se samo
    ispit položen u Republici Hrvatskoj)

7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela za koja se goni
    po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci)

8. Izjava da kandidat nije pod istragom (vlastoručno potpisana)

9. Izjava da kandidat ima opremu i prostor koji su potrebni i primjereni za obavljanje 
     odvjetništva (vlastoručno potpisana )

10. Liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti kandidata (ne

      starija od 6 mjeseci)

11. Ako je kandidat u radnom odnosu, odluka o prestanku radnog odnosa (nakon što
      upis bude odobren)

12. Dokaz da kandidat ima sklopljen ugovor o osiguranju od odvjetničke

      odgovornosti (nakon što upis bude odobren)

Svi zahtjevi i isprave dostavljaju se Hrvatskoj odvjetničkoj komori u izvorniku ili ovjerenoj preslici na hrvatskom jeziku.
Zahtjevi i isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedeni na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.
Zahtjev za upis mora biti zaprimljen u Hrvatskoj odvjetničkoj komori najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore na kojoj treba biti razmatran.
Upozoravaju se kandidati da zahtjevi kojima manjka ma i jedna od gore navedenih isprava, i zahtjevi uz koje nisu dostavljene valjane isprave prema naprijed navedenom, neće biti razmatrani, dok ih se ne upotpuni.

PODACI POTREBNI ZA UPIS U IMENIK ODVJETNIKA

1. Zahtjev 
2. Životopis (vlastoručno potpisan)
3. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika, ne starija od 6 mjeseci)
4. Diploma Pravnog fakulteta (original ili ovjereni preslik)
5. Svjedodžba o pravosudnom ispitu - od 8.10.1991 priznaje se ispit položen
samo u Republici Hrvatskoj (original ili ovjereni preslik)
6. Vlastoručno potpisana izjava da niste pod istragom
7. Uvjerenje da se protiv vas ne vodi kazneni postupak za djela za koja se goni po
službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci)
8. "Upitnik" (obrazac možete preuzeti na dnu stranice)
9. Ako ste u radnom odnosu - potvrdu o razriješenju dužnosti - kad je upis odobren
10.Dokaz da imate sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje
odvjetničke službe – kad je upis odobren
11. Liječničku svjedodžbu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti (ne starija od 6 mjeseci)
12. Dokaz o potrebnoj praksi na pravnim poslovima u smislu čl.48.toč.5. Zakona o
odvjetništvu u vezi čl. 15. Zakona i izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (potvrde kojima se dokazuje gdje ste nakon diplomiranja radili, koje ste pravne poslove obavljali i u kojem razdoblju)
13. Dvije slike - format - 3,5x4,5 (muški kandidati s kravatom).
14. Vlastoručno potpisanu izjavu da kandidat ima opremu i prostor koji su potrebni i
primjereni za obavljanje odvjetničke službe
15. Kandidat koji ima stranu diplomu pravnog fakulteta, mora dostaviti i rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja u RH
16. Kandidat koji ima stranu diplomu pravnog fakulteta mora, osim već navedenog, dostaviti program pravnog fakulteta na kojem je diplomirao, te ovjerenu izjavu da je fakultet završio upravo po dostavljenom programu.

Svi zahtjevi i isprave dostavljaju se Hrvatskoj odvjetničkoj komori u izvorniku ili ovjerenoj preslici na hrvatskom jeziku.

Zahtjevi i isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedeni na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.
Zahtjev za upis mora biti zaprimljen u Hrvatskoj odvjetničkoj komori najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore na kojoj treba biti razmatran.

Upozoravaju se kandidati da zahtjevi kojima manjka ma i jedna od gore navedenih isprava, i zahtjevi uz koje nisu dostavljene valjane isprave prema naprijed navedenom, neće biti razmatrani, dok ih se ne upotpuni.


PODACI POTREBNI ZA UPIS U IMENIK ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA

1. Zahtjev uz supotpis principala 
2. Životopis (vlastoručno potpisan)
3. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika, ne starija od 6 mjeseci)
4. Diploma Pravnog fakulteta (original ili ovjereni preslik)
5. Vlastoručno potpisana izjava da niste pod istragom
6. Uvjerenje da se protiv vas ne vodi kazneni postupak za djela za koja se goni po
službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci)
7. "Upitnik" (obrazac možete preuzeti na dnu stranice)
8. Ako ste u radnom odnosu - potvrdu o razriješenju dužnosti - kad je upis odobren
9. Ugovor o radu 4 primjerka - osnovica
- bez položenog pravosudnog ispita - brutto plaća od 1.3.08. 5.500,00 kn
- s položenim pravosudnim ispitom - brutto plaća od 1.3.08. 6.600,00 kn
Odvjetnički vježbenici uz plaću prema odredbama Kolektivnog ugovora imaju pravo na troškove prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih izdataka prema cijeni javnog prijevoza.
Najraniji ugovoreni datum stupanja na rad u svojstvu odvjetničkog vježbenika može biti osmi dan nakon sjednice Izvršnog odbora na kojoj je odobren upis.
11. Liječničku svjedodžbu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti (ne starija od 6 mjeseci)
12. Dvije slike - format 3,5 x 4,5 /muški kandidati s kravatom/.
13. Kandidat koji ima stranu diplomu pravnog fakulteta, mora dostaviti i rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja u RH
14. Kandidat koji ima stranu diplomu pravnog fakulteta mora, osim već navedenog, dostaviti program pravnog fakulteta na kojem je diplomirao, te ovjerenu izjavu da je fakultet završio upravo po dostavljenom programu
Svi zahtjevi i isprave dostavljaju se Hrvatskoj odvjetničkoj komori u izvorniku ili ovjerenoj preslici na hrvatskom jeziku.
Zahtjevi i isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedeni na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.
Zahtjev za upis mora biti zaprimljen u Hrvatskoj odvjetničkoj komori najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore na kojoj treba biti razmatran.

Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore  neće raspravljati o zahtjevima kandidata za upis u Imenik odvjetničkih vježbenika HOK-a ako predmetni zahtjevi nisu potpuni sedam dana prije sjednice Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore.