Stav Županijskog suda u Zagrebu, Građanski odjel, o usklađivanju sudske prakse u primjeni čl. 335 Zakona o parničnom postupku - tijek roka za podnošenje žalbe

Na sjednici sudaca Županijskog suda u Zagrebu, Građanski odjel, održanoj 3.6.2014., a vezano uz pitanje da li rok za podnošenje žalbe teče od dana kada je odluka dostavljena stranci koja nije pristupila na ročište za objavu ili od dana objave odluke, zauzet je slijedeći stav: 
"Tijek roka za podnošenje žalbe počinje od dana dostave odluke stranci koja nije pristupila na ročištu za objavu sudske odluke, uz uvjet da nema e-oglasne ploče."