Promjene u prijavama za seminare za pripremu pravosudnog ispita

Odvjetnički vježbenici moraju dostaviti sljedeće podatke:
- ime i prezime
- datum upisa u Imenik vježbenika
- broj mjeseci odrađenog vježbeničkog staža
- ime i prezime principala kod kojeg/kojih su na vježbeničkom stažu
- adresu, brojeve telefona i e-mail adresu- napisati u kojem terminu bi željeli pohađati seminar: zimskom, proljetnom ili ljetnom.

Po primitku traženih podataka, odvjetnički vježbenici bit će poimenice raspoređeni na seminare za pripremu pravosudnih ispita koji će se organizirati tijekom 2014. godine. Odvjetnički vježbenici neće se, kao do sada, sami prijavljivati na seminare za pripremu pravosudnih ispitaveć će ih HOK raspoređivati sukladno ispunjavanju uvjeta za polaganje pravosudnih ispita te ih obavijestiti o terminima seminara.

Termini održavanja seminara za pripremu pravosudnih ispita tijekom 2014. godine kao i popis sudionika na seminarima bit će objavljeni naknadno na web stranici HOK-a.

Odvjetnički vježbenici mole se za poštivanje zadanog roka za dostavu podataka, jer se u protivnome može dogoditi da izgube pravo prvenstva sudjelovanja na seminarima bez obzira na stečene uvjete.