Postupanje po zadužnicama - izmjena Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica

U Narodnim novinama broj 125/14 objavljen je 27.10.2014. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica koji je stupio na snagu 28.10.2014., a kojim je brisan dotadašnji članak 8., koji je propisivao javnim bilježnicima obvezu upisa u Registar zadužnica i bjanko zadužnica (dalje: Registar) koje su ovjerene ili potvrđene prije 15.10.2012. na zahtjev vjerovnika. S obzirom da je s 1.9.2014. iz odredbe čl. 216. Ovršnog zakona brisana odredba dotadašnjeg stavka 8. prema kojoj je vjerovnik dužan prije podnošenja na naplatu zatražiti upis zadužnice u Registar, a dana 28.10.2014. gore navedenom odredbom Pravilnika i onemogućen vjerovniku upis takve zadužnice u Registar, ne postoji više nikakva zapreka prema odredbama Ovršnog zakona niti drugog zakona ili podzakonskog akta da Fina provodi ovrhu na temelju zadužnica i bjanko zadužnica koje nisu upisane u Registar, već postoji obveza Fine da na temelju takvih zadužnica provodi ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika bez obzira što iste nisu upisane u Registar. Fina je od 1.9.2014. do 28.10.2014. upućivala vjerovnike da prije podnošenja zadužnice koja nije upisana u Registar Fini na naplatu, zatraže upis iste u Registar, kako bi na temelju takve zadužnice mogla provesti ovrhu, a kako bi spriječila mogućnost zlouporabe sustava prisilne naplate i naplate na temelju krivotvorenih zadužnica radi koje je Registar i ustrojen Ovršnim zakonom iz 2012. Nakon 28.10.2014. Fina ne može tražiti od vjerovnika da za takve zadužnice zatraže upis u Registar iz razloga što zbog navedene izmjene Pravilnika javni bilježnici više neće i ne mogu upisivati takve zadužnice u Registar, a prema odredbama Ovršnog zakona i Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Fina je dužna u propisanim rokovima provesti ovrhu na temelju takvih zadužnica. Slijedom navedenog, Fina će do 1.1.2015. sa zaprimljenim zadužnicama postupati na slijedeći način: - zadužnice koje su upisane u Registar i na kojima se podaci podudaraju s podacima iz Registra, Fina će evidentirati u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje i na temelju istih postupiti - zadužnice koje su upisane u Registar i na kojima se podaci ne podudaraju s onima iz Registra, Fina će vratiti podnositelju i po istima neće postupiti (čl.216. st.6. Ovršnog zakona) - zadužnice koje nisu upisane u Registar, Fina će evidentirati u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje i na temelju istih postupiti. Nakon 1.1.2015. Fina će po zaprimljenim zadužnicama postupati sukladno odredbi čl. 208. Ovršnog zakona koja tada stupa na snagu, odnosno po zadužnicama koje su potvrđene i upisane u Registar postupiti će kao po pravomoćnom rješenju o ovrsi, a po zadužnicama koje su potvrđene a neupisane ili na kojima je ovjeren potpis bez obzira da li su upisane u Registar postupati će kao povodom zahtjeva za izravnu naplatu.