Popis napravljenih odvjetničkih iskaznica, br. 6

  1. Blekić Krešimir
  2. Đurinac Vuković Ivana
  3. Jurić Jadranka
  4. Lukić Jasenka
  5. Marić Ante