Obrasci za vježbenike

PODACI POTREBNI ZA UPIS U IMENIK ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA HOK

 1. Zahtjev za  upis (vlastoručno potpisan)
 2. Državni biljeg od 20,00 kuna (nalijepiti na zahtjev)
 3. Životopis (vlastoručno potpisan)
 4. Domovnica (ne starija od 6 mjeseci)
 5. Diploma Pravnog fakulteta
 6. Izjava da kandidat nije pod istragom (vlastoručno potpisana)
 7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela za koja se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci)
 8. "Upitnik”(obrazac se preuzima na dnu stranice)- sva polja potrebno je popuniti riječima ili brojkama
 9. Ako je kandidat u radnom odnosu, odluka o prestanku radnog odnosa nakon što  upis bude odobren
 10. Ugovor o radu u 4 primjerka
  •    ugovor mora sadržavati odredbu da povreda odvjetničke tajne predstavlja tešku povredu radne dužnosti i da je razlog za prestanak radnog odnosa
  •    najniža plaća odvjetničkih vježbenika:
  •       - bez položenog pravosudnog ispita 5.500,00 kuna brutto
  •       - s položenim pravosudnim ispitom 6.600,00 kuna brutto
  •       Odvjetnički vježbenici  uz plaću, imaju  pravo na naknadu za prijevoz prema odredbama Kolektivnog ugovora.
  •       Najraniji ugovoreni datum stupanja na rad u svojstvu odvjetničkog vježbenika može biti osmi dan nakon sjednice Izvršnog odbora na kojoj je odobren upis.
 11. Liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti kandidata (ne  starija od 6 mjeseci)
 12. Dvije slike (veličine 3x3,5 cm, muški kandidati s kravatom)

Kandidat koji je završio sveučilišni studij prava u inozemstvu mora, osim navedenog, dostaviti pravomoćno   rješenje nadležnog tijela Republike Hrvatske u predmetu stručnog priznavanja visokoškolske kvalifikacije za potrebe zapošljavanja u Republici Hrvatskoj,  ispravu kojom se dokazuju položeni ispiti, ispravu kojom se dokazuje program studija inozemne visokoškolske ustanove na kojoj je stečena diploma te vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu da je studij završio po dostavljenom programu.

 

Svi zahtjevi i isprave dostavljaju se Hrvatskoj odvjetničkoj komori  u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Zahtjevi i isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

Vlastoručni potpis na dostavljenoj dokumentaciji iz toč. 1., 3. i 6. nije potrebno ovjeravati.

Zahtjev za upis i isprave prema navedenom popisu moraju biti zaprimljeni u Hrvatskoj odvjetničkoj komori najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore na kojoj će se odlučivati o zahtjevu.

Zahtjevi koji nisu potpuni najkasnije 5 dana prije sjednice Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore, neće se razmatrati na toj sjednici.

* Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

Ovdje možete preuzeti sljedeće obrasce:

 

Upis u Imenik vježbenika

 

Promjene

 

Brisanje iz Imenika vježbenika