Mišljenja i tumačenja UO

Tbr. 39 toč. 3 Tarife

Tumačenje primjene Tbr. 39 toč. 3 Tarife   
  

Tumačenje Tbr. 39. toč. 3. i Tbr. 43. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

I

 

Tumačenje Tbr. 39. toč. 3. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Tbr. 48. Tarife

TUMAČENJE TBR. 48. TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA 
(NN 91/04, 37/05 i 59/07) 
  

Tumačenje Tarife u pogledu dospjeća prava odvjetnika zahtijevati isplatu nagrade

Tumačenje Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika u pogledu dospjeća prava odvjetnika zahtijevati isplatu nagrade za odvjetničku uslugu 
  

Vrijednost boda prema Tarifi

Tumačenje odredbi Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, odnosno o vrijednosti boda prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika od 16. prosinca 1995.  
  

Tumačenje Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika u stečajnom postupku

Tumačenje odredbi Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika u stečajnom postupku 
  
      

Čl. 46 Statuta

TUMAČENJE DUŽNOSTI I OBVEZA PRIVREMENOG ZAMJENIKA-ČL. 46 STATUTA 
  
U slučaju imenovanja odvjetnika privremenim zamjenikom drugog odvjetnika: 

Toč. 18 Kodeksa odvjetničke etike

Tumačenje toč. 18 Kodeksa odvjetničke etike 
  

Stranice