Mišljenja i tumačenja IO

Stavovi IO u vezi s ugovorom o pružanju pravne pomoći uz naknadu u paušalnom iznosu

Paušalna nagrada se može Ugovorom predvidjeti isključivo za usmene i pismene pravne savjete, kontrolu već zaključenih ugovora, sudjelovanje na sastancima sa strankom.