Dopis Ministarstva zaštite okoliša i energetike vezano uz izdavanje uvjerenja čl. 358a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Hrvatska odvjetnička komora zaprimila je dopis Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 29. kolovoza 2018. koji u svojoj naravi predstavlja mišljenje da odvjetnici sukladno odredbama čl. 358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ne trebaju tražiti od tog Ministarstva izdavanje uvjerenja da se pojedine katastarske čestice ne nalaze unutar zaštićenih područja prema Zakonu o zaštiti prirode budući  je odredbom čl. 358.a st. 2. ZOV-a određeno da se kao poseban propis primjenjuje Zakon o zaštiti prirode koji je usklađen s pravnim stečevinama EU, a u svojim odredbama ne sadrži zabranu stjecanja prava vlasništva za strane državljane i pravne osobe pa tako i državljane EU na nekretninama u zaštićenim dijelovima prirode na području RH.

Prema tom Zakonu, ne postoji ograničenje za stjecanje prava vlasništva za strane državljane i pravne osobe pa tako i državljane EU na nekretninama u zaštićenim dijelovima prirode na područjima RH.

U prilogu dopis Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te dopis Ministarstva pravosuđa.