Centar za mirenje - što je postupak mirenja?

Mirenje je  postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti  spor uz pomoć jednog ili više izmiritelja koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje. Kako bi mirenje, kao alternativan i vrlo koristan način bržeg i efikasnije rješavanja sporova, bilo čim više prisutno u našem poslu, željeli bi smo Vas upoznati s osnovnim karakteristikama tog postupka.

Kako se pokreće postupak mirenja?

Zainteresirana stranka  postupak mirenja može pokrenuti PRIJEDLOGOM koji se upućuje CENTRU ZA MIRENJE pri HOK-u. Nakon što se stranke dogovore o provođenju postupka mirenja, pristupaju sklapanju  SPORAZUMA O MIRENJU.

Tko je ovlašteni izmiritelj?

Izmiritelj je jedna ili više osoba koja na temelju sporazuma stranaka provodi postupak mirenja. Članovi Centra  za mirenje  su odvjetnici–ovlašteni izmiritelji. Popis odvjetnika izmiritelja nalazi se na web stranici Hrvatske odvjetničke komore www.hok-cba.hr, u rubrici IZBORNIK- CENTAR ZA MIRENJE HOK ili možete pristupiti preko linka: http://www.hok-cba.hr/hr/popis-izmiritelja

Koja je uloga izmiritelja?

Izmiritelj je posebno educirana osoba koja će pokušati potaknuti komunikaciju između stranaka, pružiti  im mogućnost da iznesu sve što žele, te nastojati stvoriti okruženje unutar kojega će stranke same trajno riješiti svoj sukob na način koji će ih zadovoljiti.

Izmiritelj ne donosi odluku o sporu, ne "presuđuje", sudbina spora u mirenju uvijek je u rukama samih stranaka.

Koje su obveze izmiritelja?

Izmiritelj, koji je u mirenju dužan postupati stručno, svrhovito i nepristrano, provodi postupak u skladu s pravilima mirenja i Zakonom o mirenju s ciljem da omogući  strankama da izraze svoje stavove te da nesmetano i bez prisile odluče o sporu.

Najjednostavnije rečeno, stranke odlučuju o sporu, a izmiritelj o postupku mirenja.

Koliko traje postupak mirenja?

Postupak može trajati maksimalno 60 dana, uz mogućnost produljenja roka uz sporazum stranaka.

Troškovi postupka

Ako se stranke ne sporazume drukčije, svaka snosi svoje troškove, a troškove postupka mirenja stranke snose na jednake dijelove. Za pokretanje postupka plaća se paušalni iznos i to u visini od 250,00 kn + PDV za fizičke osobe, a  450,00 kn  PDV za pravne osobe.

Daljnji troškovi postupka  ovise o utrošenim satima mirenja na koje same stranke mogu izravno utjecati. Trošak se izračunava po utrošenim satima. U sporazumu o mirenju stranke i izmiritelj ugovaraju  cijenu sata mirenja. Cijena sata ugovara se sukladno Odvjetničkoj tarifi Tbr. 34, 37 i 39.

Mogu li odvjetnici mogu zastupati svoju stranku u postupku mirenja?

Odvjetnik može sudjelovati u postupku mirenja i ima pravo na  trošak zastupanja sukladno Odvjetničkoj  tarifi. Štoviše, poželjno je da odvjetnik koji razumije mirenje bude podrška svojoj stranci koja sporazumno pokušava riješiti svoj spor, odnosno problem.

Okončanje postupka mirenja nagodbom?

Postignu li sporazum, stranke sklapaju nagodbu. Izmiritelj može na zahtjev stranaka sudjelovati u sastavljanju nagodbe, a mirenje je dovršeno sklapanjem nagodbe. Nagodba koja je sklopljena u postupku mirenja je ovršna isprava, ako je u njoj utvrđena određena obveza na činidbu o  kojoj se stranke mogu nagoditi te ako sadrži izjavu obvezanika o neposrednom dopuštenju ovrhe (klauzula ovršnosti).

Gdje se provodi postupak mirenja?

Postupak mirenja može se provoditi može bilo gdje i uz sudjelovanje izmiritelja kojega stranke odaberu (ad hoc mirenje). Centar za mirenje Hrvatske odvjetničke komore daje strankama mogućnost korištenja prostorija Komore, odnosno zborova  radi provođenja postupka mirenja, uz mogućnost izbora izmiritelja s popisa izmiritelja Centra za mirenje HOK-a.

Zašto je mirenje koristan mehanizan/alat za odvjetnike?

Prije svega, zato što im omogućuje da brzo i efikasno pruže strankama uslugu s kojom će biti zadovoljne. To, razumije se, podrazumijeva i brzo plaćanje odvjetničkoga troška. Vjerujem da smo svi svjesni da su odavno prošla (ako su ikada i postojala) vremena iz viceva o "fiškalima" i višedesetljetnom vođenju parnica; danas je malo predmeta u kojima se isplati čekati sudsku odluku. K tome, svi imamo barem po jedan stari predmet u kojem ne znamo što bismo (više) započeli i kojega bismo se najradije riješili. Pošaljite takav spis u mirenje, mogli biste se ugodno iznenaditi ishodom. Uz to, nedvojbeno ćete povećati svoj ugled kod vlastite stranke.

Što je mirenje, a što je medijacija?

Radi se o istim postupcima, iako ti izrazi nisu istoznačnice. U nas je zakonski termin mirenje, mada je medijacija primjereniji naziv koji u većoj mjeri odražava bit postupka i ulogu izmiritelja/medijatora.

Zakonska regulativa

Zakon o mirenju donesen je na sjednici Hrvatskog sabora dana 28.01.2011, a objavljen je u Narodnim novinama br. 18/2011 od 09.02.2011.

 

Ovo je u najkraćim crtama opisan postupak mirenja, no nadam se da ste na ovaj način dobili odgovore na osnovna pitanja vezana uz  mirenje. Čim primimo prijedlog jedne strane za provođenje postupka mirenja, mi ćemo kontaktirati suprotnu stranu i pokušati dogovoriti provođenje postupka. Stoga Vas  ovim putem pozivam da upoznate svoje stranke s ovim postupkom,  da  se obratite našem Centru za mirenje, te da kroz postupak mirenja  pomognete  strankama da riješe svoje probleme. Isto tako, imate li pitanja ili nedoumica u vezi mirenja ili prikladnosti pojedinoga predmeta za mirenje, slobodno nam se obratite.

Dana 1.10.2016. na sjednici Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore imenovan je novi Upravni odbor Centra za mirenje u sastavu: SANJA TAFRA, predsjednica, NATAŠA TATARIĆ, član, i BORIS JUKIĆ, član.

 

UO CZM

e-mail: centar.za.mirenje@hok-cba.hr